Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Гоце Делчев : Новини

АРХИВ >>

[13.12.2015]

УО НА ОПРР ОДОБРИ ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г.

На 13.12.2013г. Управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г. одобри Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Гоце Делчев. Планът и бюджетът на ИПГ... [Пълен текст]

[31.07.2015]

ИПГВР НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЕШЕ ВНЕСЕН ЗА ОДОБРЕНИЕ В УО НА ОПРР

На 31.07.2013 г., Интегриран план за градско възстановяване и развите (ИПГВР) на гр. Гоце Делчев, одобрен от Общински съвет Гоце Делчев с решение № 262/30.07.2013 г., беше внесен в Министерство на рег... [Пълен текст]

[10.04.2013]

ЗАПОЧНА НАБИРАНЕТО НА ПРОЕКТНИ ИДЕИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН

Уважаеми граждани, представители на бизнеса и неправителствения сектор на град Гоце Делчев, Предстои разработването на ключовата част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр... [Пълен текст]

[09.04.2013]

ОДОБРИХА ЗОНИТЕ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ПО ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

С писмо от 08.04.2013г. Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. към Министерство на регионалното развитие одобри Зоните за въздействие по Интегрирания план на гр.Го... [Пълен текст]

[17.12.2012]

ЗОНИТЕ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ПО ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЯХА ВНЕСЕНИ ЗА ОДОБРЕНИЕ

На 15.12.2012г. в Управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г. бяха внесени определените Зони за въздействие по Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на... [Пълен текст]

[07.12.2012]

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ОДОБРИ ЗОНИТЕ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ПО ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН

На извънредно заседание Общински съвет – Гоце Делчев одобри зоните за въздействие по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр.Гоце Делчев. Зоните за въздействие са опрделен... [Пълен текст]

[22.11.2012]

ПРОВЕДЕНО БЕ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ВИЗИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ И ЗОНИТЕ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ПО ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН

Днес се проведе обществено обсъждане, част от дейностите за определяне на Зони за въздействие по Интегрирания план за възстановяване и развитие на гр.Гоце Делчев. Визията за развитие и зоните бяха пре... [Пълен текст]

[16.11.2012]

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Във връзка с изпълнението на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, финансиран с договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 от Оперативна програма „Регионално разви... [Пълен текст]

[15.11.2012]

ПРОВЕДОХА СЕ ДВЕ КРЪГЛИ МАСИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

Община Гоце Делчев проведе две кръгли маси за обсъждане на приоритетите за развитие на общинския център. Събитията се проведоха като част от дейностите по разработване на Интегрирания план за градск... [Пълен текст]

[07.11.2012]

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БИЗНЕСА В ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Община Гоце Делчев провежда анкетно проучване сред представителите на бизнеса в гр.Гоце Делчев. Проучването ще се извърши, чрез електронно попълване на анкета за бизнеса, която е публикувана на след... [Пълен текст]

[06.11.2012]

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ПО ПРОЕКТА ЗА ИНТЕГРИРАН ПЛАН НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Община Гоце Делчев провежда Анкетно проучване сред гражданите, неправителствените организации и бизнеса на територията на град Гоце Делчев за проучване на обществените нагласи и мнения по отнош... [Пълен текст]

[28.09.2012]

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

С пресконференция за представяне на проекта, цели, дейности и очаквани резултати Община Гоце Делчев стартира изпълнението на дейностите по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие ... [Пълен текст]

АРХИВ >>