Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Гоце Делчев : Новини

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[15.11.2012]

ПРОВЕДОХА СЕ ДВЕ КРЪГЛИ МАСИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

Община Гоце Делчев проведе две кръгли маси за обсъждане на приоритетите за развитие на общинския център.

Събитията се проведоха като част от дейностите по разработване на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР). Основен принцип при разработването на плана е ангажирането на всички заинтересовани страни в процеса на планиране.

Екипът за разработване на ИПГВР – Гоце Делчев идентифицира над 60 организации като представители на местната общност, бизнеса, публичния и неправителствения сектор, които биха имали съществен принос към разработването на ИПГВР – Гоце Делчев, с представяне на техните мнения, нужди и очаквания за развитието на града.

На проведените две кръгли маси участваха представители на Сдружението на предприемачите от регион Гоце Делчев, Търговско-промишлената палата в гр.Гоце Делчев, Регионалните колегии на Камара на архитектите и Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) – гр. Благоевград, местни архитекти и проектанти, представители на бизнеса, експлоатационните дружества в гр. Гоце Делчев, неправителствени организации и сдружения, спортни клубове, културни, образователни и здравни заведения.

Кръглите маси преминаха при голям интерес и активна дискусия, по време на която бяха обсъдени три основни въпроса. Първият от тях касаеше резултатите от предварителния целеви и проблемен анализ (социално-икономически, инфраструктурни, градоустройствени, екологични и др. проблеми) на гр. Гоце Делчев.

Другият важен въпрос бяха вариантите за определяне на три зони за въздействие, в които ще бъдат съсредоточени европейските инвестиции за периода 2014-2020 г. Трите зони са съответно: Зона със социален характер (жилищна зона); Зона на публични функции с висока обществена значимост и Зона с потенциал за икономическо развитие.

Участниците в кръглите маси споделиха и своето мнение относно визията за развитие на града до 2020 г. Идеите и предложенията направени по време на проведените кръгли маси ще бъдат взети под внимание при разработването на ИПГВР – Гоце Делчев.

На 22 ноември 2012 г. от 11.00 часа ще се проведе и Обществено обсъждане на проекта на зони за въздействие с широк кръг представители на обществеността в Гоце Делчев.

Всички, които имат интерес, конкретни идеи и предложения във връзка с бъдещото развитие на град Гоце Делчев, могат да попълнят анкета, която е публикувана на ин­тернет страницата: http://ipgvr-gotsedelchev.com

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ