Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”

През 2010г. Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” обяви покана за представяне на проектни предложения, чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG161PO001/1.4-07/2010: „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”.

Основната цел на схемата е да се предостави безвъзмездна финансова помощ за изработване на Интегрирани планове за градско развитие (ИПГВР), насочени към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в 36 града, центрове на агломерационни ареали. Тези планове следва да проучат детайлно градските територии, да определят зони за въздействие и най-важното – да формулират визията за развитие на градовете до 2020 г.

Проектът на Община Гоце Делчев с наименование „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев” бе одобрен с период на изпълнение от 30 месеца – от 22.06.2011г. до 22.12.2013г. Проектът е изключително важен за общината, тъй като наличието на Интегрирания план ще бъде задължително условие за финансиране на проекти за устойчиво градско развитие по линия на Структурните и Кохезионния фондове на ЕС за периода 2014-2020 г.

 

Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев” е на обща стойност от 499 300 лева и се финансира чрез сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-07/2010/015 по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.

Осигуреното финансиране на проектните дейности се разпределя както следва:

 - 85 %  от стойността на проекта е от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013г., Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие ”

 - 10 % от стойността на проекта от държавния бюджет на Република България

 - 5% от стойността на проекта есъфинансиране от Община Гоце Делчев

 

Общата цел на проектното предложение е да се повиши качеството на живот и качеството на физическата и жизнена градска среда в град Гоце Делчев, като се разработи и впоследствие приложи Интегриран план за градско развитие с цел трайно преодоляване на икономическите, екологичните и социални проблеми на градските райони и града като цяло и постигане на устойчиво градско развитие чрез прилагане на интегриран подход при решаване на проблемите.

 

Специфичните цели на проекта са:

1. Да се определят зони на въздействие в рамките на град Гоце Делчев, където чрез последващо прилагане на съвкупност от действия, проекти и инвестиции да се постигне подобряване на физическата градска среда, подобряване на жизнената градска среда, на работната среда, на екологичните условия и качеството на живот на населението, на привлекателността на региона като цяло за посетители, инвестиции и бизнес.

2. Да се разработи Интегриран план за възстановяване и развитие (ИПГВР) на града предвиждащ мерки за конкретни градски зони с нереализиран потенциал или негативно развитие до момента, включващ ясно формулирани цели и стратегии за устойчиво интегрирано градско развитие с времеви хоризонт до 2020 г., както и начините за постигане на набелязаните цели и стратегии – проекти; действия и инвестиционни намерения.

3. Да се постигне интегриран подход при решаването на проблемите на ниво градски зони, респективно на ниво град, чрез едновременно и взаимосвързано прилагане на предвидените в плана мерки, което да доведе до допълнителен икономически и устойчив ефект за града, превишаващ ефекта от прилагането на мерки поотделно.

4. Да се постигне съгласуваност и общо действие между стратегически планови документи за устойчиво местно и регионално развитие, програмни документи и устройствени схеми, чрез обединяващото действие на Интегрирания план за градско  възстановяване и развитие.

 

 

Изработването на ИПГВР ще се осъществи чрез изпълнението на следните основни дейности, които са взаимообвързани така, че да доведат до успешното постигане на целите на проекта:

 

1. Изготвяне на целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация.

2. Визия за развитието на гр. Гоце Делчев до 2020 г.

3.Провеждане на обществени обсъждания с широко представителство от страна на обществеността в гр. Гоце Делчев

4.Изготвяне на междинен доклад и предложение за определяне зони за въздействие

5.Определяне на зони за въздействие на ИПГВР

6.Формулиране на цели и стратегия на ИПГВР, съгласно критериите описани в Приложение 1 на Методически насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, разработени от МРРБ

7.Идентифициране на проектни идеи, проекти, възможности за публично-частно партньорство (ПЧП), съгласно Приложение 2 на Методически насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, разработени от МРРБ

8. Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори и партньори, които ще участват в осъществяването на ИПГВР

9. Изготвяне на подробни технически задания за възлагане на инвестиционно проектиране за основните обекти на 9 бр. приоритетни (след одобрение от Възложителя) проекти.

10. Изготвяне на план график за изпълнение и програма за реализация (бизнес план) на ИПГВР, с включен график за провеждане на отчуждителни процедури (ако е необходимо) и съгласувателни процедури, в съответствие с действащата нормативна уредба в страната.

11. Изготвяне на бюджет на ИПГВР

12. Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР; Провеждане на обществено обсъждане на ИПГВР с широко представителство на обществеността; Изготвяне на финален доклад

13. Изработване на проект за изменение на ПУП (само при необходимост) за определените зони за въздействие или части от тях, съгласно ЗУТ.

 

Очакваните основни резултати от изпълнението на проекта са:

 

Резултат 1: Доклад за извършените целеви, стратегически, проблемни и пространствени анализи и проучвания.

Резултат 2: Доклад съдържащ:

а) Визия за развитието на гр. Гоце Делчев за периода до 2020 г.

б) Предложение за 3 бр. зони за въздействие (една, от които със социален характер), които да бъдат включени в ИПГВР на гр.Гоце Делчев

в) Резултати от проведени обществени обсъждания за визията за развитие на града и предложените зони за въздействие. Информация за отразени предложения и препоръки по представените за обществено обсъждане документи в окончателния вариант на определените зони за въздействие.

Резултат 3: Интегриран Доклад за проведен териториален, проблемен и социално-икономически анализ, формулирана визия за развитие и идентифицирани зони за въздействие.

Резултат 4: Проект на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Гоце Делчев, изготвен съгласно изискванията на Техническата спецификация и Методическите насоки на МРРБ, включително и проведени обществени обсъждания.

Резултат 5: Изготвени технически задания за възлагане на инвестиционно проектиране на основните обекти на 9 бр. приоритетни проекти – по 3 бр. за всяка от определените зони за въздействие;

Резултат 6: Изработване на проект за изменение на ПУП (при необходимост) за определените зони за въздействие или части от тях, съгласно ЗУТ, за които е установена нужда от изготвяне/актуализация на ПУП.

Окончателен резултат: Изготвен, публично дискутиран, процедиран и одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Гоце Делчев.

 

Крайният срок за приключване на всички дейности по проекта е 23 декември 2013 година.

 

Повече за проекта може да научите, като посетите специално създадения сайт за ИПГВР на гр.Гоце Делчев - www.ipgvr-gotsedelchev.com