Настоящата интернет-рубрика е създадена от Община Гоце Делчев, като част от Дейност 3:"Дейности за осигуряване на публичност и информиране на обществеността" по Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”

 

Целта на рубриката е да осигурява текуща информация и съобщения за етапите на изпълнение на проекта и постигнатите резултати от съответните етапи, а също така за осигуряване на възможност за изпращане на мнения и коментари, идеи и предложения от страна на обществеността в процеса на разработване на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР).

 

По-подробна информация, включително и графични материали и визуализации на елементите на плана чрез ГИС приложение и могат да бъдат видяни в специализирания интернет сайт www.ipgvr-gotsedelchev.com. Сайтът е създаден и се поддържа от консорциума, който разработва Интегрирания план - Обединение "ПЛАН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 2020" ДЗЗД.

 

 


 

Информация за проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”

През 2010г. Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” обяви покана за представяне на проектни предложения, чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG161PO001/1.4-07/2010: „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”.

Основната цел на схемата е да се предостави безвъзмездна финансова помощ за изработване на Интегрирани планове за градско развитие (ИПГВР), насочени към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в 36 града, центрове на агломерационни ареали. Тези планове следва да проучат детайлно градските територии, да определят зони за въздействие и най-важното – да формулират визията за развитие на градовете до 2020 г.

Проектът на Община Гоце Делчев с наименование „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев” бе одобрен с период на изпълнение от 30 месеца – от 22.06.2011г. до 22.12.2013г. Проектът е изключително важен за общината, тъй като наличието на Интегрирания план ще бъде задължително условие за финансиране на проекти за устойчиво градско развитие по линия на Структурните и Кохезионния фондове на ЕС за периода 2014-2020 г.

 

Какво е ИПГВР?

ИПГВР представлява съвкупност от свързани във времето и пространството проекти, действия и инвестиционни намерения, които се прилагат в определени градски зони за въздействие. Той интегрира политики и обединява разнородни участници за тяхното съвместно провеждане, като допринася за реализация на визията и стратегията за развитие на града, респективно конкретни приоритети на развитието, определени в действащи стратегически документи.

ИПГВР цели трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на дадена градска територия, чрез интеграция на всички дейности в плана по такъв начин, че взаимовръзката между отделните елементи да има такава синергия, че цялостното въздействие на плана да превишава сбора от въздействието на отделните му съставни части, ако те бъдат осъществени поотделно.

 

Зони за въздействие на ИПГВР

В зависимост от административния капацитет и потенциала на съответния град за развитие, ИПГВР могат да включат до три зони за въздействие, в смисъла на обособена градска територия с определено основно функционално предназначение, със сходни характеристики и състояние на физическата среда, социална и етническа структура на населението и характер и структура на основните фондове. Зоните за въздействие са обединени в три групи от следните типове:

 

  • Зона с преобладаващ социален характер е градска територия с преобладаващи жилищни функции. Признакът за интегрираност на тези зони е обхващане на проблемите на обитаването (функция обитаване), отчитайки комплексното състояние на жилищната среда – степента на изграденост и състоянието на техническа и социална инфраструктура (функция обслужване), качествата на жизнената среда.

 

  • Зони с потенциал за икономическо развитие са градски територии с преобладаващо предназначение за производствени и други бизнес дейности с функционални, средови характеристики и състояние на техническата инфраструктура, които не удовлетворяват инвестиционното търсене за развитие на съществуващите и на нови икономически дейности, както и свободни територии с такова предназначение, определено с устройствените планове.

 

  •  Зони на публични функции с висока обществена значимост могат да бъдат – централна градска част, централни пешеходни зони и други зони с налична или възможна концентрация на функции с публичен характер с висока обществена значимост, зони с преобладаващ брой сгради с административни и обществени функции, както и наличие на сгради – недвижими културни ценности. 

 

Защо е необходим ИПГВР на гр.Гоце Делчев?

Съгласно Закона за регионалното развитие "Интегриран план за градско развитие е план за икономическо и социално развитие или възстановяване на населено място – град или част от него, разработен за прилагането на Оперативна програма "Регионално развитие", както и на други оперативни програми, финансиращи проекти в градовете".

Интегрираният план ще бъде основен инструмент, чрез който ще се реализират важните стратегически цели за развитие на град Гоце Делчев. ИПГВР следва да:

  • Допринесе за устойчивото и интегрирано развитие на градовете – центрове на агломерационни ареали, като какъвто е класифициран и гр.Г.Делчев;
  • Допринесе за подобряване на качеството на живот, на жизнената и на работната среда;
  • Повиши привлекателността на региона за посетителите и инвеститори;
  • Допринесе за развитието на бизнеса и привличане на нови инвестиции в гр.Гоце Делчев, намаляване на социалните различия, запазване на културната идентичност;

 

Какви ще се ползите за град Гоце Делчев от изработването на ИПГВР?

ИПГВР ще включва до 3 зони за въздействие – зона с преобладаващ социален характер, зона с публични функции и зона с потенциал за икономическо развитие. За всяка от зоните ще бъдат идентифицирани конкретни приоритетни и интегрирани проекти, чрез реализацията на които ще се подобри икономическото, социалното и екологично състояние на зоната.

В рамките на ИПГВР ще се финансира общинска културна, образователна, здравна и социална инфраструктура, която е изведена като списък от проекти от съответната община. Енергийна ефективност в жилищни сгради ще се финансира в рамките на социалните зони за въздействие;

Енергийна ефективност в обществени административни сгради ще се финансира в рамките на зоните за въздействие с публични функции (централна градска част). С финансов инженеринг частично или изцяло ще се финансират инвестиции в спортна инфраструктура, енергийна ефективност в жилищни сгради, здравна и културна инфраструктура, както и зоните с потенциал за икономическо развитие.

ИПГВР са основа за Интегрирани териториални инвестиции, както по отношение на комбинирането на различни тематични цели и инвестиционни приоритети (от ЕФРР), включени в ОПРР, така и по отношение на другите оперативни програми.

В този смисъл ИПГВР е основата за градското развитие на гр.Гоце Делчев за периода до 2020г.

 

Защо е необходимо участието на обществеността и заинтересованите страни в разработването на ИПГВР на гр. Гоце Делчев?

Основен принцип на ИПГВР е той да се разработва с най-широко гражданско участие – населението като цяло по въпроси от общоградско значение и специфични организации от неправителствения сектор, включително бизнес организации. ИПГВР следва да бъде  разработен и прилаган в условията на прозрачност и партньорство между местните и регионалните власти, неправителствения сектор, частните инвеститори, както и във взаимодействие с Управляващия орган на ОПРР.

 

Община Гоце Делчев ще разчита на активността и ангажираността на всички заинтересовани групи на местно и регионално ниво при организацията на работни срещи, фокус групи, интервюта, анкети и други мероприятия, с цел отразяване на техните нужди и очаквания в аналитичната и стратегическа част на плана.