Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Гоце Делчев : Новини

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[09.04.2013]

ОДОБРИХА ЗОНИТЕ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ПО ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

С писмо от 08.04.2013г. Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. към Министерство на регионалното развитие одобри Зоните за въздействие по Интегрирания план на гр.Гоце Делчев.

Одобрени са три зони - Зона на публични функции с висока обществена значимост, която обхваща основно централната градска част на гр.Гоце Делчев, Зона за въздействие със социален характер с преобладаващо жилищни функции и Зона за въздействие с потенциал за икономическо развитие. Конкретният териториален обхват на одобрените зони може да се види интернет страницата на изпълнителя и в разработеното специализирано ГИС приложение на адрес www.ipgvr-gotsedelchev.com

Зоните бяха обособени след широко обществено обсъждане, както и на база мненията и предложенията на гражданите и бизнеса в гр.Гоце Делчев, като впоследствие бяха одобрени и от Общинския съвет.

След одобрението на трите Зони за въздействие предстои разработването на същинската част на Интегрирания план – идентифициране на конкретни идеи и проекти (попадащи в зоните), които ще са приоритетни за финансиране със средства от Европейския съюз през следващия програмен период 2014-2020 година. За целта Община Гоце Делчев и изпълнителя Обединение „ПЛАН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 2020” предприеха кампания за набиране на проектни идеи и проектни предложения от граждани, местния бизнес, неправителствени организации, училища и детски градини, социални и здравни заведения, попадащи в териториите на зоните.

Необходимо е всички заинтересовани да формулират и подадат проектни идеи и обекти, които считат че са от ключово значение за подобряване на цялостното състояние на общинския център. Това може да се направи като се попълни и изпрати специално подготвен формуляр, наличен за изтегляне и попълване от тук .

Община Гоце Делчев призовава всички граждани, бизнес, неправителствени организации и директори на институции да бъдат активни и посочат своето виждане за необходимите идеи, обекти и проекти, които трябва да бъдат разработени и реализирани за периода до 2020 година.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ