Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Гоце Делчев : Новини

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[10.04.2013]

ЗАПОЧНА НАБИРАНЕТО НА ПРОЕКТНИ ИДЕИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН

Уважаеми граждани, представители на бизнеса и неправителствения сектор на град Гоце Делчев,

Предстои разработването на ключовата част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Гоце Делчев – стратегическата рамка с конкретни мерки и проекти, които ще бъдат финансирани през програмен период 2014-2020 г. по линия на Оперативна програма „Региони в растеж” и други програми и фондове на ЕС.

Обръщаме се към Вас в качеството Ви на пряко заинтересовани страни в този процес, с апел да предложите ключови и важни според Вас проекти за развитието на града. Проектите могат да са в разнообразни области и да засягат както съществуващи, така и нови обекти, в т.ч.:

- Енергийна ефективност на публични и жилищни сгради

- Подобряване на градската среда – включително зони за обществен отдих, паркове, зелени площи, детски площадки, междублокови пространства, пешеходни и велоалеи, пешеходни зони, подлези, улични мрежи и улично осветление и др.

- Развитие на бизнес инфраструктура в зоната с потенциал за икономическо развитие

- Спортни обекти – спортни зали, плувни басейни, футболни игрища, стадиони, игрища за волейбол и баскетбол, тенис кортове и др.

- Културни обекти – културни центрове, театри, читалища, библиотеки, музеи, изложбени зали и др.

- Образователни обекти – детски ясли и градини, основни и средни училища и др.

- Здравни и социални обекти – лечебни заведения, социални жилища и центрове и др.

Можете да предлагате проекти за реконструкция и модернизация на съществуващи обекти или изграждането на нови, както и доставка на оборудване и обзавеждане за тях. Възможно е да предложите и меки проекти по горепосочените области и допринасящи за цялостното развитие на града. Важно е обектите, които предлагате, да са в териториалния обхат на одобрените зони за въздействие на град Гоце Делчев, които може да намерите тук.

Можете да изпращате Вашите предложения в свободен текст, или ползвайки образеца на таблица, който може да изтеглите от тук.

Моля, изпратете Вашите предложения, в свободен текст или ползвайки образеца на таблицата на следната електронна поща: ipgvr.gd@gmail.com

Ще очакваме Вашите идеи и предложения по възможност най-късно до 20.04.2013 г..

Допълнително ще бъде разпространена информация за организацията на форуми и работни срещи за обсъждане на проектите.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ