Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Гоце Делчев : Новини

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[31.07.2015]

ИПГВР НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЕШЕ ВНЕСЕН ЗА ОДОБРЕНИЕ В УО НА ОПРР

На 31.07.2013 г., Интегриран план за градско възстановяване и развите (ИПГВР) на гр. Гоце Делчев, одобрен от Общински съвет Гоце Делчев с решение № 262/30.07.2013 г., беше внесен в Министерство на регионално развитие за оценка от УО на ОПРР.

Интегрирания план е продукт от изпълнението на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Г.Делчев" на стойност 452 300 лева, със срок на изпълнение от 23 юни 2011 до 23 декември 2013г.

Основната дейност по проекта бе изпълнена от Изпълнителя по договора „Обединение ПЛАН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 2020”. В екипа от страна Обединението бяха включени водещи специалисти в областта на пространственото планиране, урбанисти и архитекти, специалисти по инженерна инфраструктура, ПЧП и проектно финансиране и др.

С активното участие на местната общност – граждани, бизнес, неправителствени организации бяха идентифицирани нуждите на града, визията за развитие и конкретните проектни идеи, реализирането на които да доведе до подобряване на градската среда, подобряване на условията бизнес, повишаване на стандарта на живот, подобряване на екологичните условия. Проведени бяха анкети и проучвания на общественото мнение, кръгли маси със заинтересованите страни, публични обсъждания и представяния, обсъждания в Общински съвет.

В резултат на това бяха определени три Зони за въздействие (със съответните подзони в тях) беше изготвен ИПГВР, в който са включени 80 основни проекта и 3 резервни, на обща стойност от 142,5 милиона лева.

Проектите, включени в ИПГВР обхващат почти всички области и сфери с необходимост от подобряване в рамките на гр.Г.Делчев

• образователни заведения,

• административни и културни сгради,

• МБАЛ, Медецински център 1 и ЦСМП,

• енергийна ефективност на жилищни сгради,

• подобряване на градската среда – благоустрояване на улици, паркови площи и междублокови пространства, реконструкция на площади, изграждане на велоалеи и др.

• подобряване на транспортното състояние – изграждане на паркинги, рехабилитация и изграждане на нови мостове, подмяна и нови светофарни уредби и спирки; реконструкция на главни улици и др.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ