Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Гоце Делчев : Новини

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[06.11.2012]

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ПО ПРОЕКТА ЗА ИНТЕГРИРАН ПЛАН НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Община Гоце Делчев провежда Анкетно проучване сред гражданите, неправителствените организации и бизнеса на територията на град Гоце Делчев за проучване на обществените нагласи и мнения по отношение на бъдещото развитие на града. За целта е изготвена Анкета, която може да бъде попълнена директно в интернет на следния адрес: http://ipgvr-gotsedelchev.com

Община Гоце Делчев разчита на активното участие на всички представители на местната общност, неправителствения сектор и гражданите, тъй като те най-добре познават местните проблеми, а отделните заинтересовани групи имат определени нужди и очаквания, които ще се вземат предвид при разработването на плана.

Анкетното проучване е част от дейностите по изпълнявания в момента проект за изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Гоце Делчев, който ще бъде основен инструмент за европейско финансиране за града през следващия програмен период (2014-2020). Чрез анкетата ще се анализират проблемите и нуждите на местното население и бизнес, ще се определят конкретни зони за въздействие (социална, икономическа и публична) и ще се планират проекти за тяхното обновяване, модернизиране и развитие.

Крайната цел на плана е чрез реализацията му да се преодолеят икономическите, екологичните и социални проблеми на града и да се повиши качеството на живот, физическата и жизнена градска среда в град Гоце Делчев.

Основен принцип при разработването на ИПГВР – Гоце Делчев е ангажирането на всички заинтересовани страни в процеса на планиране. В тази връзка Община Гоце Делчев разчита на активността на гражданите, неправителствените организации и бизнеса да изразят своето становище по поставените въпроси, чрез попълването на анкетна карта, която може да се попълни на следния интернет адрес: http://ipgvr-gotsedelchev.com

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ