Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Гоце Делчев : Новини

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[07.12.2012]

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ОДОБРИ ЗОНИТЕ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ПО ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН

На извънредно заседание Общински съвет – Гоце Делчев одобри зоните за въздействие по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр.Гоце Делчев.

Зоните за въздействие са опрделени при пълно спазване на изискванията на Методическите насоки на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, както и в съответствие със формиралата се през годините пространствена, демографска, социална и икономическа структура на урбанизираната територия. Конкретната пространствена конфигурация на трите зони за въздействие е резултат от широк обществен консенсус, постигнат чрез осъществяването на обществени консултации и обсъждания с активното участие на заинтересованите страни - бизнеса, гражданите, неправителствените организации. Направените по време на обсъжданията и консултациите конструктивни предложения са включени в разработените зони за въздействие.

Трите зони за въздействие, които одобри Общински съвет – Гоце Делчев са:

- Зона с преобладаващ социален характер с обща площ 126.58 ха.

Социалната зона обхваща градски територии с основни жилищни функции. В тези си граници зоната покрива няколко квартала на град Гоце Делчев с преобладаващ сграден фонд, строени по индустриален способ, с недостатъчно облагородени и изградени публични пространства, с влошен достъп до градския център, в които живее най-голям брой население, немалка част от което е със сериозни проблеми от социален характер.

- Зона с публични функции с висока обществена значимост с обща площ 53.06 ха.

Това е компактна територия, включваща градското ядро и административния център на града, както и територии с публични функции. В зоната попадат централна градска и административна част, площадите „Гоце Делчев” и „Македония”, сгради на Община Гоце Делчев, Дирекция „Социално подпомагане”, РС на ПАБ, РУП, сграда на Бюро по труда и „Местни данъци и такси”, Младежки дом, Читалище „Просвета“, Държавно горско стопанство, Дом на културата, района на МБАЛ „Иван Скендеров“, училища, детски градини и други.

- Зона с потенциал за икономическо развитие с обща площ 118.72 ха.

Зоната обхваща градска територия с преобладаващо предназначение за производствени и други бизнес дейности. Голяма част от зоната съвпада с двете обособени индустриални зони – северна и южна, които са формирани в продължителен период и се нуждаят от сериозно обновяване и модернизация. В северната част са концентрирани около 40 стопански субекта с по-малък бой заети, докато в южната са концентрирани голяма част от заетите в различни икономически дейности в по-малко на брой стопански субекта. Предвижда се свързването на двете зони, чрез допълнителни терени за задоволяване на инвеститорския интерес. Зоната граничи с жилищни терени и зелената зона около реката.

Зоните за въздействие са част от проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр.Гоце Делчев”. Общата стойност на проекта е 499 300 лева, а средствата са осигурени от безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Предстои внасяне на Зоните за одобрение в Управляващия орган на Оперативна програма "регионално развитие"2007-2013г., след които предстои разработването на самият Интегриран план и идентифициране на конкретни приоритетни проекти за всяка от Зоните, които да могат да бъдат финансирани през следващия програмен период до 2020 година.

Графична визуализация на Зоните за въздействие на гр.Г.Делчев - може да се види в специално разработеното ГИС приложение на адрес - www.ipgvr-gotsedelchev.com

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ