Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Гоце Делчев : Новини

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[17.12.2012]

ЗОНИТЕ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ПО ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЯХА ВНЕСЕНИ ЗА ОДОБРЕНИЕ

На 15.12.2012г. в Управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г. бяха внесени определените Зони за въздействие по Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Гоце Делчев.

В резултат на проведените анкети и проучвания сред гражданите, местния бизнес и неправителствени организации бе изготвен Доклад за нуждите и очакванията на заинтересованите страни.

Извършени бяха анкетни проучвания, проведени две кръгли маси и обществено обсъждане, събрана бяха статистически данни и информация от експлоатационните дружества, държавни и общински агенции, предприятия и организации.

Като краен резултат от гореописаните дейности бяха изготвени Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в пространствено-функционален, социално-икономически и екологичен план, както и по отношение на осигуреността на територията на град Гоце Делчев с действащите устройствени планове/схеми.

Формулирана и изготвена бе Визия за развитие на град Гоце Делчев за периода 2014-2020 година.

С Решение № 136/06.12.2012 г. Общински съвет град Гоце Делчев, одобри определените Зони за въздействие, като се пое ангажимент, че обхватът на зоните за въздействие няма да бъде променян за период не по-малък от 10 години след приключване на дейностите по проекта.

Предстои разглеждане на представените документи за избор на зоните от специална комисия, определена от Управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г. След одобрените на Зоните, предстои същинската част по разработване на Интегрирания план, включително и определяне на приоритетни обекти за финансиране по оперативните програми през следващия програмен период до 2020 година.

Зоните за въздействие, както и изготвените анализи, доклади и проучвания са публикувани в секция "Документи".

С графичната визуализация на обхвата на Зоните за въздействие може да се запознаете в специално разработеното ГИС приложение на адрес - www.ipgvr-gotsedelchev.com

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ