Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Гоце Делчев : Новини

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[22.11.2012]

ПРОВЕДЕНО БЕ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ВИЗИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ И ЗОНИТЕ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ПО ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН

Днес се проведе обществено обсъждане, част от дейностите за определяне на Зони за въздействие по Интегрирания план за възстановяване и развитие на гр.Гоце Делчев. Визията за развитие и зоните бяха представени от доцент Стелиян Димитров - ръководител на екипа от страна на изпълнителя на плана "Обединение ПЛАН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 2020". На обсъждането присъстваха граждани, представители на медиите, общински съветници и общински експерти по устройство на територията. Доц. Димитров представи зоните, които бяха доработени от екипа и съобразени с коментарите, предложенията и мненията от проведените две кръгли маси с участието на заинтересованите страни - граждани, бизнес, браншови организации, експлоатационни дружества, неправителствени организации, социални, здравни, образователни и културни организации, спортни клубове и др.

На обсъждането бяха представени три зони за въздействие - Зона със социален характер (жилищни функции), Зона с публични функции и Зона с потенциал за икономическо развитие. Идентифицираните зони са определени на база на проучване на мнението на граждани, бизнеса и организации, както и в резултат на извършения проблемен и целеви анализ на градската територия.

Зоната със социален характер обхваща основно жилищни квартали, като включва и територия застроена с многофамилни жилищни сгради строени по индустриален способ.

Графична визуализация на Зоната със социален характер може да се види тук.

Зоната с публични функции включва централна градска част на гр.Гоце Делчев, където са концентрирани повечето общински институции и обществени сгради,търговски обекти, предлагащи услуги за населението.

Графична визуализация на Зоната с публични функции може да се види тук.

Зоната с потенциал за икономическо развитие включва двете промишлени зони на гр.Гоце Делчев (южна и северна), като прави връзка между тях чрез територията в местноста "Текето".

Графична визуализация на Зоната с потенциал за икономическо развитие може да се види тук.

По време на обсъждането бяха направени коментари и предложения от присъстващите, които ще бъдат взети под внимание за окончателното определяне на Зоните. Предстои внасянето на определените зони в Общинския съвет на гр.Гоце Делчев, който трябва да ги вземе решение за тяхното одобрение, преди внасянето им за окончателно одобрение от Управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г. към Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

ЗОНА СЪС СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР

ЗОНА С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ

ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ