ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ПО ИПГВР

В рамките на изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ Община Гоце Делчев разработи Инвестиционна програма, която включва приоритетни обекти за реализация до края на 2023г. Приоритетните обекти бяха подбрани от работна група, която включваше представители на заинтересованите страни.
Инвестиционната програма, одобрена от Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 през 2016 г. е на обща стойност 18 995 867,83 лв. - за основните обекти и 9 497 933,91 за резервните обекти, които могат да бъдат финансирани в случай че бъдат отпуснати допълнителни средства.
Приоритетните обекти включени в програмата са в сферата на благоустрояване на градската среда, обновяване на обекти от образователната, социалната и културна сфера, мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради. Те ще бъдат финансирани с безвъзмездна финансова помощ в рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

 

 

 

Списък с нови проектни идеи/обекти в актуализираната ИП по Приориетна ос 1 на ОПРР 2014-2020   -  03.04.2019г.

 

Протокол от заседание на Работната група  -  03.04.2019г.

 

Вътрешни правила за дейността на Работната група  -  03.04.2019г.

 

 

От 3 декември 2018г. Община Гоце Делчев обявява прием на фишове за проектни идеи за актуализиране на Инвестиционната програма на общината по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Обява за прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма по ИПГВР  -  03.12.2018г.

Образец на фиш за проектна идея  -  03.12.2018г.  

 

 
Със заповед на кмета на община Гоце Делчев е сформирана нова Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Гоце Делчев.
Работната група е постоянно действащ орган към общината и се създава в изпълнение на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР). Работната група разглежда, обсъжда, оценява и класира получени фишове за проектни идеи, с които се актуализира и допълва Инвестиционната програма на общината по Приоритетна ос 1 на ОПРР.

Заповед за сформиране на Работната група  -  20.11.2018г. 

Покана за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Гоце Делчев по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020   -   25.10.2018г.
 

 

Община Гоце Делчев организира информационна кампания за саниране на многофамилни жилищни сгради.

Община Гоце Делчев кани всички заинтересовани (собственици на жилища в режим на етажна собственост и домоуправители) да вземат участие в информационна среща, която ще се проведе на 8 септември (четвъртък) 2016г. от 18,00 часа в Заседателна зала на партерен етаж, сграда на Община Гоце Делчев на ул.Царица Йоанна 2.

Целта на срещата е да се повиши информираността на гражданите относно възможностите за повишаване на енергийната ефективност и обновяване на многофамилните сгради, като се провокира мотивацията им за сдружаване и кандидатстване за финансиране.

В рамките на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г. по Инвестиционен приоритет "Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради" в одобрената Инвестиционна програма на Община Гоце Делчев по Интегрирания план е предвиден проект за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради с индикативен бюджет в размер на 827 177.83 лева. За да могат да кандидатстват е необходимо собствениците на самостоятелни жилищни обекти да регистрират сдружение по реда на Закона за управление на етажната собственост и подадат заявление за интерес и финансова помощ.

На информационната среща ще бъдат представени всички стъпки, които следва да се изпълнят за да се подготви документите.

Подробни указания и образци на документите могат да изтеглат от линка по-долу, както и от раздел Енергийна ефективност на интернет страницата на Община Гоце Делчев на адрес: http://ee.gotsedelchev.bg/

Указания за проекти за енергийна ефективност по Приоритетна ос 1 и образци на документи    -   01.09.2016г.