Документи

Сортирани по: номер    дата    заглавие   

No. 3 : Актуализиран План-график за изпълнението на дейностите по договора за изработване на ИПГВР

No. 5 : Анкета за проучване на мнението на бизнеса на територията на гр.Гоце Делчев

No. 4 : Анкета за проучване на обществените нагласи за разработване и изпълнение на ИПГВР на гр. Гоце Делчев

No. 017 от 13.12.2013 : Бюджет на ИПГВР - одобрен на 13.12.2013

No. 13 : ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. - 15.12.2012г.

No. 10 : ДОКЛАД ЗА НУЖДИТЕ И ОЧАКВАНИЯТА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ - 15.12.2012г.

No. 8 : ЗОНА С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (публични функции) - 21.11.2012г.

No. 9 : ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ - 21.11.2012г.

No. 7 : ЗОНА СЪС СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР (жилищни функции) - 21.11.2012г.

No. 14 : ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ - 15.12.2012г.

No. 6 : ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ - графична визуализация - 21.11.2012г.

No. 018 от 13.12.2013 : ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГР.Г.ДЕЛЧЕВ - одобрен на 13.12.2013г.

No. 16 : ОДОБРЕНИ ВИЗИЯ И ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ - 08.04.2013г.

No. 019 от 16.12.2013 : Презентация от заключителна пресконференция за представяне на постигнатите резултати от изпълнението на проекта

No. 1 : Презентация от първоначалната пресконференция за представяне на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”

No. 021 от 14.06.2016 : Списък с индикативни Основни и резервни обекти за финансиране от Инв.програма и допустими дейности

No. 020 от 14.06.2016 : Споразумение за реализация на Инвестиционната програма по ИПГВР 2014-2020г.

No. 11 : ЦЕЛЕВИ И ПРОБЛЕМЕН АНАЛИЗ НА НАСТОЯЩАТА СИТУАЦИЯ - 15.12.2012г.

No. 12 : ЦЕЛЕВИ И ПРОБЛЕМЕН АНАЛИЗ НА НАСТОЯЩАТА СИТУАЦИЯ - РЕЗЮМЕ - 15.12.2012г.

No. 2 : „Методически насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”

горе